Ortopédia Cievne centrum Rehabilitácie Masáže Služby Kontakt Cenník Najbližší termín

MUDr. Lýdia Schillerová

Cievny chirurg

MUDr. Lýdia Schillerová

Cievny chirurg

Vzdelanie

1998 – 2005 LF UK Bratislava

2012 – Špecializačná skúška v odbore Cievna chirurgia

Pracovné skúsenosti

2005 – 31.12.2021- Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a.s. (17 – r. prax na vrcholovom cievnom pracovisku, zaoberajúca sa chirurgickou liečbou  pacientov s ochoreniami cievneho systému – revaskularizačné arteriálne  rekonštrukcie pre aterosklerotické obliterujúce ochorenie aorty a tepien končatín, liečba aneuryziem brušnej aorty, ako aj aneuryziem periférnych tepien; debranching operácie supraaortových vetiev a viscerálnych vetiev brušnej aorty. Chirurgická liečba tepien zásobujúcich mozog - karotické endarterektómie; liečba CHVI – chronickej venóznej insuficiencie – varixov dolných končatín – chirurgická, ako aj iné modality – RFA)

2014-2016   externý cievny chirurg v Medissimo – Nemocnica s poliklinikou, Bratislava (arterio-venózne fistuly – prístupy pre hemodialýzu)

2018 – 2022 cievny chirurg na súkromnej klinike, hlavné zameranie na cievnu ultrasonografiu, liečbu CHVI (varixov) – sklerotizácia, klasická, chirurgická liečba varixov, endovenózna liečba varixov – RFA (rádiofrekvenčná ablácia), EWLA (laser), MWA (microwave ablation – mikrovlnná ablácia)

od 01.02.2022 – Oddelenie cievnej chirurgie UNB Antolská 

Ďalšie pracovné skúsenosti

  • prednášková činnosť  a vzdelávanie študentov medicíny a ošetrovateľstva  v rámci KCCh NÚSCH, a.s., LFUK  a SZU
  • pasívna aj aktívna prednášková činnosť na odborných kongresoch na Slovensku aj v zahraničí  

Školenia a kurzy

Pravidelná účasť na slovenských a medzinárodných kongresoch a workshopoch. Odborná konzultačná činnosť pre súkromný sektor.

Členstvá

SLK, SLS – sekcia cievna chirurgia, ESVS

Späť na cievnu ambulanciu